MENBERS FILE
VO.G
MAKI
BASS
MASAHIKO KATO

GUITAR
SATOSHI  SHOJI

KEY BOARD
SHOKO SATO